Teks Misa Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam – 26 November 2023

Bacaan I

Nubuat Yehezkiel 34:11-12,15-17

Beginilah firman Tuhan Allah, “Dengar, Aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-domba-Ku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari domba- nya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku, dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba-Ku dan Aku akan membiarkan mereka berbaring. demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan Kulindungi, Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-domba-Ku, beginilah firman Tuhan Allah, “Sungguh, Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan.

Demikianlah Sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan

Tuhanlah gembalaku, aku tak-kan berkekurangan

Bacaan II

1 Korintus 15:20-26,28

Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu kedatangan-Nya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bilamana Kristus menyerahkan Kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah la membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya dibawah kaki-Nya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah Sabda Tuhan.

Bait Pengantar Injil

Alleluya, Alleluya

Bacaan Injil

Matius 25:31-46

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, “Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya, dan la akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing; la akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya, dan kambing- kambing di sebelah kiri-Nya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika Aku lapar kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu menjenguk Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepada- Nya: Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka: ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” Lalu Raja itu akan berkata juga kepada mereka yang disebelah kiri-Nya: ‘Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing. kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk Aku. Lalu mereka pun akan berkata kepada-Nya: Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau la akan menjawab mereka: ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.’ Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekalĀ 

Doa Umat

Marilah kita berdoa kepada Tuhan, Raja Semesta Alam dan sumber semua orang.

Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati. Semoga Raja Semesta Alam, membimbing para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para pemimpin politik dewasa ini. Semoga Raja Semesta Alam, mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi para warga Gereja yang sakit dan cacat. Semoga Raja Semesta Alam, mendampingi saudara-saudara kita yang sakit dan cacat karena mereka pun juga warga Gereja, yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Bagi kita semua. Semoga Raja Semesta Alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon.

Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, Putra-Mu telah Kauangkat menjadi Raja Semesta Alam. Karena percaya dan berharap kepada-Nya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru, yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya.

Amin.